Thanh lý hợp đồng mua bán chuyển nhượng và hợp đồng thuê nhà

Ký biên bản thanh lý hơp đồng mua bán là một hình thức kết thúc giao dịch giữa hai bên sau khi thực hiện xong các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc do 1 bên sai phạm và bên kia có quyền yêu cầu hủy thì hai bên phải thông báo cho nhau. Khi đó, phải lập Biên bản thanh lý hoặc biên bản chấm dứt Hợp đồng.

Biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng với nhau nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định.
Việc thanh lý hợp đồng được quy định tại Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Theo đó. Các trường hp phải thanh lý hợp đồng như sau:
 • Hợp đồng kinh tế được thực hiện xong;
 • Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc huỷ bỏ;
 • Khi hợp đồng kinh tế không được tiếp tục thực hiện theo quy định tại đoạn 2, đoạn 3 Điều 24 hoặc Điều 25 của Pháp lệnh này;
 • Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn đó.
Bản chất của việc thanh lý hợp đồng là khi hai bên đã hoàn thành đủ các nghĩa vụ cũng như được hưởng các quyền tương ứng thì sẽ tiến hành thnah lý hợp đồng, với mục đích xác nhận lại một lần nữa việc hai bên đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mỗi bên theo nội dung giao kết. Sau khi thanh lý hợp đồng, bên mua và bên bán không còn ràng buộc nhau nữa và không xảy ra tranh chấp sau này. Và thời điểm thanh lý hợp đồng đã được thỏa thuận bởi người mua và người bán.

Các trường hợp thanh lý hợp đồng mua nhà

Theo quy định tại Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015, việc thanh lý hợp đồng sẽ được tiến hành trong các trường hợp sau đây:
 • Hợp đồng đã được hoàn thành
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 • Khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản mà các bên không thể thỏa thuận được việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn hợp lý;
 • Một trong hai bên đơn phương hủy hợp đồng. Trường hợp này bên muốn hủy phải thông báo cho bên còn lại được biết. Nếu không có sự đồng ý thì sẽ bị phạt vi phạm hợp đồng.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà đất

Tải Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN                                                                          QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở

- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày.......tháng.......năm.......... của Chủ tịch Ủy ban nhân dân ................................ về bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):

Số: đường:.................... Phường (xã, thị trấn): quận (huyện):....................

- Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở số: ………………./HĐ.MBNƠ ngày.....tháng.......năm.........của Công ty ………………………………………

- Căn cứ biên lai thu lệ phí trước bạ ngày .......................của Chi cục Thuế quận………………………

Hôm nay ngày.......tháng..........năm ..............., tại Công ty quản lý nhà ...........................................

Đại diện bên bán là Ông (Bà):.........................................................................................................

Chức vụ:.........

Địa chỉ giao dịch:....................................Số điện thoại:..........................Số Fax:.............................

Đại diện bên mua là Ông (Bà):........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.................................do..................................cấp ngày: ....................... tháng…………………….năm………………

Địa chỉ thường trú :...............đường...............................................................................................phường (xã, thị trấn):..........................quận (huyện)............

- Nay bên bán và bên mua nhà ở đồng ý thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.

- Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ................ ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định.

- Bên bán nhà sẽ có thư mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân................... ký.

- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh lý hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản.

- Biên bản này được lập thành ............bản: bên bán giữ ...........bản, bên mua giữ.......bản,....bản lưu hồ sơ.


           BÊN MUA                                                                  BÊN BÁN

(Ký và ghi rõ họ và tên)                                                (Ký tên, đóng dấu) 

 


Hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất đã công chứng

Theo quy định tại Điều 423 Bộ luật dân sự 2015, một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán nhà đất và sẽ không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:
 • Bên kia vi phạm hợp đồng mua bán nhà đất là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận. (vd: Do bên bán chậm trễ thực hiện các nghĩa vụ pháp lý, quá thời hạn thanh lý hợp đồng nhưng vẫn chưa hoàn tất.)
 • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng mua bán nhà đất.
 • Trường hợp khác do luật quy định.
Trong 2 trường hợp trên, hai bên phải thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành thủ tục theo quy định tại Điều 51 Luật công chứng về công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.
Tải văn bản hủy hợp đồng mua bán nhà đất

Đối với trường hợp vi phạm, người bán sẽ phải hoàn trả đủ số tiền cọc và đóng thêm phí vi phạm hợp đồng theo quy định tại Điều 418 Bộ luật dân sự 2015.
Đối với việc hủy bỏ hợp đồng tức là một trong hai bên đã vi phạm. Nếu người mua đã đặt cọc tiền mua nhà nhưng không muốn mua nữa vì một số lý do nào đó và muốn hoàn lại tiền đặt cọc. Người bán có thể thỏa thuận với người mua 1 khoản tiền bồi thường khi hủy hợp đồng.

Thanh lý hợp đồng thuê nhà ở

Khi hợp đồng thuê nhà hết thời hạn hoặc bên thuê và bên cho thuê nhà thỏa thuận chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì hai bên sẽ phải tiến hành làm biên bản thanh lý hợp đồng. Mục đích của việc này là để hoàn tất nghĩa vụ của bên thuê và bên cho thuê.

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà

                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
                                                               
(Căn nhà số : đường...........phường :.................. quận...................)

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)

Ông/Bà:.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do...........................

cấp ngày.......tháng.......năm.................................................................

Địa chỉ thường trú:..............................................................................

...........................................................................................................

BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)

Công ty:......................................................................................…

Trụ sở số:.............................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:....................................................

Do Ông (Bà):.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................

Chứng minh nhân dân số:……………………….do..............................

cấp ngày.......tháng.......năm....................................................................

Địa chỉ thường trú:.................................................................................

.............................................................................................................

Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:.................................................

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày .....tháng ....năm.......

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số............... ngày...........tháng...........năm…....

BÊN CHO THUÊ NHÀ                                     BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)                                       (Ký và ghi rõ họ tên)
 
--------------------------------------------

Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở

Người cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:
 • Người đi thuê không trả tiền thuê nhà liên tiếp trong ba tháng trở lên mà không có lý do chính đáng;
 • Người thuê không sử dụng nhà đúng mục đích thuê;
 • Cố ý làm nhà bị hư hỏng nghiêm trọng;
 • Làm mất trật tự công cộng nhiều lần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của những người xung quanh;
 • Cố ý sửa chữa, đổi hoặc cho người khác thuê lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang thuê mà không có sự đồng ý của bên cho thuê;
 • Làm ô nhiễm môi trường xung quanh.
Ngoài ra, bên thuê nhà có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà khi bên cho thuê có những hành vi sau:
 • Tăng giá thuê nhà bất hợp lý
 • Không sửa chữa nhà khi bị giảm sút nghiêm trọng;
 • Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế.
Tuy nhiên, nếu muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng, bên thuê phải báo cho chủ nhà biết trước một đến hai tháng để có thời gian tìm khách mới.

Hy vọng những thông tin về thực hiện thanh lý hợp đồng mua bán, chuyển nhượng và thuê nhà ở trên đây sẽ giúp bạn thực hiện đúng thủ tục theo quy định để tránh các vi phạm dân sự đáng tiếc.

Có thể bạn quan tâm:

DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

NHẬN TƯ VẤN DỰ ÁN

Bạn cần thông tin về dự án, vui lòng để lại thông tin chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết.